من سجاد یزدان پناه هستم. مدرس و مشاور کسب و کار و کارشناس ارشد بازاریابی از دانشگاه تهران